Algemene voorwaarden Blik & Blooz


Op deze algemene voorwaarden is Het Nederlands recht van toepassing.
Laatste gewijzigd: juni 2018

Ten aanzien van de events/activiteiten van Blik & Blooz gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 - Definities
De ondernemer: Blik & Blooz
De deelnemer: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake deelname aan een (date)-event. 
Event/Activiteiten: de door Blik & Blooz georganiseerde activiteiten/ontmoetingen. In de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “Event”.

Artikel 2 - Beheer
2.1 Blik & Blooz is opgericht in mei 2015.
2.2 De eigenaresse van Blik & Blooz is Anne de Goede, anne@blikenblooz.nl
2.3 Blik & Blooz is gevestigd en geregistreerd in Utrecht, KvK: 63225638

Artikel 3A - Deelname aan events, algemeen
3.1 Indien u zich inschrijft/gebruik maakt van de door Blik & Blooz georganiseerde events is dit een overeenkomst. Dit betekent dat u akkoord gaat met de door Blik & Blooz opgestelde algemene voorwaarden.
3.2 In enkele gevallen kan er afgeweken worden van de algemene voorwaarden. Dit dient schriftelijk voorgesteld te worden en er dient schriftelijk akkoord gegaan te zijn door Blik & Blooz.
3.3 Uw aanmelding is slechts volledig na betaling van uw deelnemersgeld en de ontvangst van een mail met daarin uw bevestiging van deelname. Enkel een volledige aanmelding geeft u recht op deelname.
3.4 De gegevens die u aan Blik & Blooz levert moeten nauwkeurig en overeenkomstig de waarheid zijn.
3.5 Bij aanmelding voor een event ga je ermee akkoord de tweewekelijkse nieuwsbrief van Blik & Blooz en incidentele herinneringen aan events te ontvangen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan ten alle tijde via de link onderaan de nieuwsbrief. 
3.6 Blik & Blooz behoudt zich het recht voor iemand zonder opgave van reden te weigeren hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
3.7 Voor enkele events geldt een deadline voor aanmelding. Mocht de deadline verstreken zijn en wilt u toch nog meedoen, mail dan naar Blik & Blooz. Alleen na bevestiging is uw deelname definitief en heeft het zin om naar het event te komen.

Artikel 3B - Deelname aan events, dating
3.8 In het geval het om een date event gaat, kunnen alléén singles (alleenstaanden, iemand zonder een relatie) meedoen aan de events. Ben je geen single, meld je dan niet aan!
3.9 Per event staat vermeld voor welke leeftijdscategorie het event bedoeld is. Er geldt een marge van twee jaar.
3.10 Uw deelname aan een event van Blik & Blooz is overdraagbaar aan derden, mits het een single van hetzelfde geslacht en passende leeftijdscategorie betreft. Naam, leeftijd en mailadres van de vervang(st)er dienen minstens 12 uur voorafgaand aan het event per mail gecommuniceerd te worden aan Blik & Blooz.
3.11 Aanmelden samen met een single vriend/vriendin is mogelijk. Dit dient aangegeven te worden in het opmerkingenveld in het aanmeldingsformulier. Blik & Blooz doet haar best hier rekening mee te houden, maar het kan in enkele gevallen organisatorisch niet mogelijk zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3.12 Gedurende een event is het niet toegestaan om derden die zich niet hebben ingeschreven voor de activiteit aan te laten sluiten bij het event.

Artikel 4 - Privacybescherming
4.1 Alle persoonsgegevens blijven voor de administratie en communicatiedoeleinden van Blik & Blooz en zijn niet door derden in te zien en/of worden niet verstrekt aan derden. Uitgezonderd eventuele samenwerkingspartners van Blik & Blooz betreffende het event waar u zich voor inschrijft.
4.2 Uitsluitend in het geval van een ‘match’ (wederzijds aangeven dat je elkaar beter zou willen leren kennen) stuurt Blik & Blooz beide deelnemers de voornaam en het mailadres van de persoon waar hij/zij een match mee heeft.
4.3 Blik & Blooz stelt nimmer de persoonsgegevens van u ter beschikking aan andere deelnemers tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
4.4 U verklaart dat de persoonlijke gegevens en/of  foto`s van derden waarover u beschikt via Blik & Blooz niet te zullen gebruiken voor enig doel. Inclusief het overdragen van deze gegevens en/of  foto`s aan derden.
4.5 Uw persoonsgegevens kunnen door Blik & Blooz gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief (alleen wanneer u betalende klant bent) en incidenteel kunt u benaderd worden met vragen voor marktonderzoek. Het is u vrij hier niet aan mee te doen.
4.6 Voor uitgebreide informatie over uw privacy verwijzen wij naar de privacy verklaring van Blik & Blooz.

Artikel 5 - Veiligheid
5.1 U zult Blik & Blooz niet op enigerlei wijze gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden.
5.2 Indien u de in het vorig lid genoemde handelingen bezigt is Blik & Blooz gerechtigd uw gegevens te verwijderen en deelname (in de toekomst) te weigeren. Daarnaast komen alle door Blik & Blooz geleden schade en gemaakte kosten voor uw rekening.
5.3 U bent zelf verantwoordelijk voor wat u anderen over uzelf vertelt als dit contact door Blik & Blooz tot stand is gekomen. 
Blik & Blooz kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze persoon u hiermee schade toebrengt.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
6.1 Blik & Blooz is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade voorafgaand, tijdens of na afloop van een event, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die Blik & Blooz is toe te rekenen.
6.2 Blik & Blooz kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van deelnemers. Met inachtneming van het voorafgaande (artikel 5) is Blik & Blooz niet aansprakelijk of verantwoordelijk tegenover u of welke andere derde dan ook voor welk bedrag, verlies, schade dan ook voortkomend uit of op welke wijze dan ook verbonden met Blik & Blooz of de resultaten daarvan.
6.3 Blik & Blooz is niet aansprakelijk voor intimidatie, laster, belediging, bedreiging, obsceen gedrag, racisme of enig andere handelswijze in strijd met de wet door andere deelnemers.
6.4 Blik & Blooz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij een afspraak niet kan nakomen door overmacht. Hieronder wordt ook verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van de locatie waar het event georganiseerd wordt of het niet komen opdagen van andere deelnemers.
6.5 Blik & Blooz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het al dan niet ontstaan en slagen van eventuele dates / contacten en alles wat daar dan eventueel uit voort vloeit.
6.6 Blik & Blooz schat zelf in wat het minimum aantal deelnemers is om een volledig event aan te kunnen bieden. Hier valt niet over te discussiëren.
6.7 In het geval van een date evenement probeert Blik & Blooz ervoor te zorgen dat het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers goed in balans is. Daarbij wordt een gelijk aantal beoogd, maar dit kan mogelijk afwijken. Blik & Blooz schat zelf in wat de toelaatbare marge is. Hier valt niet over te discussiëren.  
6.8 In het geval van een date evenement gaat Blik & Blooz uiterst zorgvuldig te werk bij het inzamelen en verwerken van de matchkaarten en het versturen van de matchmail. Mocht hier toch een fout in gemaakt worden, dan kan Blik & Blooz niet aansprakelijk gesteld worden voor de foutieve totstandkoming of niet-totstandkoming van een match.
6.9 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om aan het desbetreffende event deel te nemen. Blik & Blooz heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de lichamelijke conditie van deelnemer naar oordeel van Blik & Blooz niet voldoende is voor (verdere) deelname aan de activiteit.
6.10 De website, nieuwsbrief en sociale media berichten van Blik & Blooz bevatten verwijzingen naar websites van derden. Blik & Blooz heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Artikel 7 - Gedrag
7.1 Gedurende een event is het niet toegestaan u grof, obsceen, discriminerend, bedreigend, seksistisch, intimiderend of beledigend te gedragen. Als uw gedrag door een van de locatiehouders, medewerkers van Blik & Blooz of mededeelnemers zo wel wordt ervaren behoudt Blik & Blooz zich het recht voor uw deelname en/of toekomstige deelname onmiddellijk te beëindigen/te weigeren. Dit is zonder recht op eventuele restitutie van deelnemersgeld.
7.2 De eigenaresse en eventuele vrijwilligers van Blik & Blooz richten zich met veel plezier op het organiseren van events. Het is niet de bedoeling dat u vervelende avances maakt naar deze personen. Wanneer avances door de eigenaresse en/of vrijwilligers van Blik & Blooz wel als dusdanig worden ervaren behoudt Blik & Blooz zich het recht voor uw (toekomstige) deelname onmiddellijk te beëindigen/ te weigeren. Dit is zonder recht op eventuele restitutie van deelnemersgeld.
7.3 Tijdens de events is het niet toegestaan mensen te werven voor derden of eigen doeleinden (dating sites, commerciële en/of eigen organisatie van activiteiten, relatiebemiddeling enz.). Als blijkt dat dit wel gebeurt, betekent dit automatisch het einde van uw deelname aan het betreffende event en uw deelname in de toekomst.
7.4 Op enkele locaties gelden er specifieke gedragsregels (bijvoorbeeld niet roken). Deze zullen bij de introductie van het event vermeld worden en u bent verplicht zich hieraan te houden.
7.5 Bent u meer dan tien minuten later dan het aangegeven tijdstip waarop het event begint, dan kan het zijn dat het event reeds gestart is. In de meeste gevallen kunt u nog meedoen, maar u riskeert uitsluiting van deelname zonder restitutie van deelnemersgeld.

Artikel 8 - Voorwaarden voor betalingen en prijzen event voor individuele deelnemers
8.1 Deelname en betaling aan een event gaat per keer.
8.2 In de beschrijving van het event op de website van Blik & Blooz staat duidelijk vermeld wat er bij de prijs is inbegrepen. Bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.
8.3 Na aanmelding ontvangt u een automatische mail met daarin het rekeningnummer waarnaar u het deelnemersgeld dient over te maken. U verplicht zich om het deelnemersgeld binnen de genoemde betalingstermijn over te maken. 
8.4 Vergeten is menselijk, dus u krijgt nog een herinnering voor betaling. Reageert u hier niet op, dan heeft Blik & Blooz het recht uw aanmelding te annuleren. U ontvangt hier een mail over.
8.5 Teruggave van uw deelnemersgeld (min 2 euro administratiekosten) is enkel mogelijk bij annulering uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het event of bij annulering van het event/uw deelname door Blik & Blooz zelf. In het laatste geval krijgt u uw volledige deelnemersgeld retour.

Artikel 9 Annulering deelname of event door Blik & Blooz en afmelden door deelnemer
9.1 Blik & Blooz behoudt zich het recht voor een event te annuleren in verband met te weinig aanmeldingen van mannen en/of vrouwen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hier uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het event per mail bericht over.
9.2 Blik & Blooz behoudt zich het recht voor een event te annuleren in verband met persoonlijke of andere bijzondere omstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hier zo snel mogelijk per mail of telefoon bericht over.
9.3 Blik & Blooz behoudt zich het recht voor uw deelname te annuleren in verband met een onjuiste balans tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers of op basis van het hebben van een leeftijd die niet passend is bij de rest van de deelnemers.
9.4 Het kan zijn dat u op een wachtlijst geplaatst wordt, omdat het aantal in de aanmelding van de mannen en de vrouwen niet gelijk oploopt. U krijgt hier per mail bericht over. Mocht u niet op de wachtlijst willen staan, dan dient u dit zo spoedig mogelijk per mail aan Blik & Blooz te laten weten.  
9.5 Als u op de wachtlijst staat, krijgt u uiterlijk 16 uur voor de start van het event per mail te horen of uw deelname definitief is. Mocht uw deelname niet door kunnen gaan, dan krijgt u uw deelnemersgeld teruggestort.
9.6 In het geval van annulering van het event of uw deelname door Blik & Blooz kunt u zelf kiezen of u uw deelnemersgeld terug wilt of dat u uw deelname door wilt zetten naar een volgend event. Indien de prijs van dat event anders is wordt er een nacalculatie van het deelnemersgeld gedaan.
9.7 Afmelden kan tot uiterlijk 10 dagen (maar uiteraard het liefst zo snel mogelijk) voor het event door een mail te sturen naar Blik & Blooz. Bij annulering binnen 10 dagen voor het event wordt er geen deelnemersgeld retour gegeven. Wel kun je een single van hetzelfde geslacht en in de juiste leeftijdscategorie deel laten nemen in jouw plaats. Geef tijdig naam, leeftijd en e-mailadres van de vervang(st)er door aan Blik & Blooz

Artikel 10 - Het matchen (bij date evenementen)
10.1 Matching gebeurt aan de hand van een door u ingevulde matchkaart. Hierop kan je bij iedere gesprekspartner een ‘ja’ aanvinken. Een ‘ja’ betekent niet meer of minder dan dat je die persoon graag beter zou willen leren kennen.
10.2 De matchkaart dient hoe dan ook ingeleverd te worden bij de gastvrouw/heer van Blik & Blooz. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurt.
10.3 Als u en uw gesprekspartner beiden een ‘ja’ bij elkaar hebben aangevinkt, is er sprake van een match.
10.4 Iedere deelnemer ontvangt binnen 24 uur na afloop van het event een matchmail waarin vermeld wordt of er matches waren
10.5 In het geval van een match ontvangt u de voornaam en het mailadres van degene(n) waar u een match mee hebt. Het is daarna aan u of uw match om contact met elkaar op te nemen.

Artikel 11 - Wijzigingen aan website, voorwaarden en prijzen
11.1 Blik & Blooz heeft te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen op de website en in de algemene voorwaarden.
11.2 Blik & Blooz behoudt zich het recht voor om (kortings-)tarieven te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor de deelnemers die zich reeds aangemeld hebben op het moment van wijziging. 
11.3 Indien Blik & Blooz wijzigingen aanbrengt in de inhoud van een event die directe ingrijpende gevolgen hebben voor de mensen die zich reeds ingeschreven hebben, zal Blik & Blooz de deelnemers daarover informeren. 

Artikel 12 - Copyright en Portretrecht
12.1 Op alle door Blik & Blooz geplaatste logo's, foto's, afbeeldingen, filmpjes en teksten geldt het copyright van Blik & Blooz. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Blik & Blooz te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter en publicaties in (online) magazines en kranten.
12.2 Bij deelname aan een door Blik & Blooz georganiseerd event wordt incidenteel foto- en videomateriaal geschoten door Blik & Blooz en/of pers. Indien u niet (herkenbaar) gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit voorafgaand aan het event uitdrukkelijk aangegeven te worden.
12.3 Blik & Blooz heeft het recht om foto’s van events te tonen op de website, nieuwsbrief en in sociale media berichten.
Dit geldt ook voor eventuele samenwerkingspartners van Blik & Blooz betreffende het event waar u zich voor inschrijft.
12.4 Op verzoek kunnen foto’s worden verwijderd.
12.5 Indien een foto waar deelnemers herkenbaar zijn, gebruikt gaat worden voor de pers, wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd aan de desbetreffende deelnemers. 

Artikel 13 - Klachten
13.1 Blik & Blooz verplicht zich om eventuele klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen.
13.2 Doet een klacht zich voor op het moment van een event, meld dit dan bij de organisatie zodat er direct een oplossing gezocht kan worden.
13.3 Vind u dat Blik & Blooz met de uitvoering van een event toerekenbaar tekort geschoten is, dan dient u uw klacht per omgaande bij Blik & Blooz, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat u heeft bemerkt dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten, te melden.
13.4 Blik & Blooz zal uw klacht beoordelen en deze in alle redelijkheid en billijkheid behandelen. Mocht u hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van Blik & Blooz alle reeds 13 genoemde artikelen.

Heb je na het lezen van deze voorwaarden nog opmerkingen en/of vragen? Je kunt ons bereiken via een e-mail aan info@blikenblooz.nl